top of page

صدای جوانان پناهنده

تاثیر آموزش پس از دبستان در مواقع اضطراری

Study overview

"صدای جوانان پناهنده: تاثیر آموزش پناهندگی پس از دبستان" یک مطالعه تحقیقاتی در حال انجام است که با مشارکت UNHCR و Jigsaw Consult انجام شده است. بودجه این تحقیق از طریق پنجره تامین مالی دبی Cares Evidence for Education in Emergency (E-Cubed) تامین می شود. این تحقیق به تلاش های UNHCR برای حمایت از آموزش پس از دبستان برای پناهندگان و جوامع میزبان مرتبط است.

برای اطلاعات بیشتر و به‌روزرسانی‌های زنده در حین پیشرفت پروژه، پلتفرم دیجیتال را برای مطالعه تحقیقاتی بررسی کنید. در اینجا می توانید با محققان جوان ملاقات کنید، پست های وبلاگ نوشته شده توسط آنها را بخوانید و خروجی های تحقیق را بیابید!

برای اطلاعات بیشتر و به‌روزرسانی‌های زنده در حین پیشرفت پروژه، پلتفرم دیجیتال را برای مطالعه تحقیقاتی بررسی کنید. در اینجا می توانید با محققان جوان ملاقات کنید، پست های وبلاگ نوشته شده توسط آنها را بخوانید و خروجی های تحقیق را بیابید!

"صدای جوانان پناهنده: تاثیر آموزش پناهندگی پس از دبستان" یک مطالعه تحقیقاتی در حال انجام است که با مشارکت UNHCR و Jigsaw Consult انجام شده است. بودجه این تحقیق از طریق پنجره تامین مالی دبی Cares Evidence for Education in Emergency (E-Cubed) تامین می شود. این تحقیق به تلاش های UNHCR برای حمایت از آموزش پس از دبستان برای پناهندگان و جوامع میزبان مرتبط است.

bottom of page