top of page

عبدالله 

با وجود اینکه عبدالله 14 سال سن داشت، انتظار می رفت که با ورود طالبان به روستای خود، با آنها بجنگد. 

bottom of page