top of page

اینها افرادی هستند که در REUK کار می کنند

هیئت مشاوران جوانان

کارکنان

این جوانان به رهبری REUK کمک می کنند

در اینجا چند نمونه از جوانانی که بخشی از REUK هستند آورده شده است

پروژه ساختمانی

داستان ها

ما در حال ایجاد یک مرکز جدید آموزش پناهندگان هستیم!

bottom of page