top of page

اگر می خواهید بدانید که چگونه به عنوان پناهجو یا پناهنده چگونه در تحصیلات تکمیلی پیشرفت کنید در اینجا همه چیزهایی وجود دارد که باید بدانید.

آموزش بیشتر (FE) برای پناهجویان و پناهندگان

من دارم:

من به کمک نیاز دارم:

پشتیبانی و کمک دیگر

bottom of page